Miništranti

Ak chýba ustanovený akolyta, môžu byť určení na službu oltára a na pomoc kňazovi a diakonovi laickí služobníci, aby nosili kríž, sviece, kadidlo, chlieb, víno, vodu... (Všeob. smernice Rímskeho misála, 100)
Aj miništranti, lektori, komentátori a členovia speváckeho zboru konajú opravdivú liturgickú službu. Preto nech plnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa patrí pri takej vznešenej službe a ako si to Boží ľud od nich právom žiada. Treba teda každého z nich primeraným spôsobom starostlivo vychovávať v liturgickom duchu a naučiť ich plniť pridelené úlohy podľa predpisov a po poriadku. (Sacrosanctum Concilium, 29)
 
Dôležitú úlohu pri formácii našich miništrantov majú bohoslovci a hlavní miništranti. Okrem seminaristu Pavla Škovránka, ktorý je prítomný vo farnosti cez prázdniny, sa venuje miništrantom ako miništrantský vedúci Samuel Polaček. Miništrantské stretnutia bývajú v sobotu o 14.00h na fare. Na stretnutiach sa miništranti prehlbujú v liturgickom duchu, ale prežívajú aj spoločné chvíle pri hrách a športe.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com